WHITE METAL PEDESTAL - 2 SIZES AVAILABLE

$37.00

White metal pedestal server.

Dimension: small 5 1/2" x 8" dia | large 6 1/2" x 10" dia