WHITE FRUIT BASKET

$29.00

White fruit basket for you kitchen.

Dimension: small 2 1/2" x 6" dia | large 3 1/2" x 8 1/2" dia